Problem magazynowania energii.

Powstające w szybkim tempie kolejne instalacje fotowoltaiczne przyczyniają się do zwiększenia wskaźnika procentowego dotyczącego udziału odnawialnych źródeł energii w całościowej jej produkcji. Jest to zjawisko bardzo korzystne z punktu widzenia całej gospodarki. Wzrost tego wskaźnika przy jednoczesnym ograniczaniu emisji dwutlenku węgla znacząco obniży koszty opłat za emisję tego gazu do atmosfery.
Powstaje jednak problem związany z okresową nadprodukcją prądu w okresie wiosennym i letnim.

Obecnie dobór wielkości instalacji fotowoltaicznej ukierunkowany jest na zaspokojenie potrzeb energetycznych obiektu z dodatkowym zapasem produkcji mającym zrekompensować przeliczniki zwrotu (0,7 oraz 0,8) obowiązujące prosumentów – producentów energii na potrzeby własne. To powoduje przewymiarowanie instalacji o 20 lub 30% w stosunku do rzeczywistych potrzeb. Poza niepotrzebnym zwiększaniem kosztów dla inwestora i tym samym wydłużeniem zwrotu całej inwestycji pojawia się problem przeciążenia sieci przesyłowych w okresie maksymalnej produkcji.

Obecna struktura sieci energetycznych w pewnych obszarach nie była modernizowana od wielu lat z uwagi na ciągły brak funduszy. Skumulowana ilość instalacji może doprowadzić do przeciążeń i w konsekwencji awarii poszczególnych odcinków.
W jaki sposób można temu zapobiec?

  • Modernizacja istniejących sieci wiążąca się z dużymi kosztami dla zakładów energetycznych

  • Wprowadzenie zdalnej kontroli produkcji poprzez możliwość chwilowego blokowania produkcji przez falownik (obecne falowniki posiadają taką możliwość) – nie jest to jednak korzystne dla prosumenta

  • Zlikwidowanie przelicznika zwrotu energii dla prosumentów i zastąpienie go rozliczeniem w stosunku 1:1 przy jednoczesnym wprowadzeniu niewielkiej opłaty stałej zależnej od mocy falownika. To spowoduje, iż instalacje nie będą przewymiarowane.

  • Wprowadzenie ulg oraz dopłat do instalacji fotowoltaicznych wyposażonych w indywidualne systemy do magazynowania wyprodukowanej energii.

sypialnia eko

Rozwiązania oparte na akumulatorowych magazynach energii umożliwiają korzystanie z wyprodukowanego w ciągu dnia prądu wieczorem lub nocą. To zwiększa znacząco bieżące wykorzystanie wyprodukowanego prądu przez gospodarstwa domowe. Oczywiście nadmiar energii zostanie wysłany do sieci, lecz niekoniecznie w najbardziej kumulacyjnym momencie. Można wtedy bardziej racjonalnie zarządzać taka wysyłką, aby minimalizować przeciążenia.